Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

CÁC LOẠI HÓA ĐƠN

Theo điều 3 thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 gồm các loại hóa đơn sau:
  1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
  2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho tổ chức cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
  3. Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét