Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Điều kiện được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng


Mặc dù thông tư 129/2008/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2009 có quy định điêu kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn mua hàng trên 20 triệu. Cụ thể, đối với hóa đơn mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng thì mới được khấu trừ.
Tuy nhiên, cho đến nay nhiều người vẫn chưa nắm rõ cụ thể các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng và còn nhiều nhầm lẫn trong quá trình thanh toán.
Theo công văn số 10220/BTC-TCT quy định chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT hoặc hoàn thuế.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức thanh toán khác theo quy định.
1.      Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.
b) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba (ngoài trường hợp nêu tại tiết a điểm này) mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền.
c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.
        2.     Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:
a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.
b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
c) Các trường hợp khác không đáp ứng được điều kiện nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn này.
        Bên cạnh đó, trong quá trình bán hàng trả chậm, giá trị từng lần hóa đơn lớn hơn 20 triệu đồng cũng phải thanh toán đúng hạn. Ví dụ:
       Doanh nghiệp A ngày 03/01/2012 mua hàng của DN B với trị giá hóa đơn là 55 triệu, thời hạn thanh toán là 30/5/2012 thì đến ngày 30/5/2012 doanh nghiệp A có trách nhiệm phải thanh toán giá trị trên để được khấu trừ. Nếu qua thời hạn trên DN A mới thanh toán qua ngân hàng thì phần thuế GTGT (5 triệu) trên cũng không được khấu trừ. Nếu ngày 30/5/2012 DN A thanh toán được 44 triệu thì số thuế GTGT DN A được khấu trừ là 4 triệu đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét