Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp năm 2005


Ngày 20 tháng 6 m 2013 Quốc Hội đã thông qua luật số 37/2013/QH13 nhằm sửa đổi bổ sung điều 170 Luật doanh nghiệp 2005. Cụ thể như sau:
Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, b sung như sau:
2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, tr trưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, quyền thc hin theo mt trong hai ch sau đây:
a) Đăng ký lại đ t chc qun lý, hot động theo quy định ca Luật này và pháp lut có liên quan.
Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đ ngh đưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính ph quy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc k t ngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;
b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp t chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu l doanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này pháp luật có liên quan.
Doanh nghip đưc điu chỉnh, b sung ngành, ngh trong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, b sung ngành, ngh đưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, b sung.
Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.
Chính ph quy đnh chi tiết khon này.

Luật này hiệu lc thi hành t ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lê Minh Quân
Giám đốc - Công Ty Tư Vấn Chính Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét